Parkreglement

Definities

In dit parkreglement wordt verstaan onder:

 • Het Park:

Chaletpark De Waarbeek, plaatselijk bekend Twekkelerweg 333 te (7554 SC) Hengelo, met daartoe behorende toegangsweg, inrit, paden alsmede verdere voorzieningen.

 • De Beheerder:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Waarbeek Parkbeheer B.V., statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 08182956, of een door deze aan te wijzen ander.

 • Eigenaar: de Eigenaar van een kavel grond in het park, bestemd om te worden gebruikt als recreatieterrein.
 • Gebruiker:

de huurder of gebruiker van een recreatie-eenheid/kavel in het park.

De beheerder heeft de zorg voor onder andere:

 • het dagelijks toezicht op het park
 • het onderhoud van (groen) voorzieningen op het park
 • controle op de naleving van de bepalingen van het parkreglement en het rapporteren van overtredingen door de eigenaar en/of gebruiker.

AANSPRAKELIJKHEID Reglement artikel 1

De Verkoper en/of Beheerder is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel aan goederen en/of personen, verblijvende in het park, behoudens schade en/of letsel veroorzaakt door de Beheerder en/of Parkeigenaar.

WERKING REGLEMENT Reglement artikel 2

 1. Iedere Eigenaar is verplicht de bepalingen van dit reglement op te leggen aan zijn gezinsleden, gasten en bezoekers in het Park, alsmede aan de Gebruiker van zijn perceel in het Park en is verantwoordelijk voor de nakoming van het reglement door deze personen. Alle verplichtingen, die in dit reglement worden opgelegd aan een Eigenaar gelden voor zoveel mogelijk ook jegens een gezinslid, een gast of bezoeker van een Eigenaar, alsmede jegens een Gebruiker van zijn perceel in het Park. Bij overtreding kan de toegang tot het Park aan de betreffende persoon door de Beheerder worden ontzegd.
 2. Indien een Eigenaar zijn recreatie-eenheid met inbegrip van het medegebruik van de algemene voorzieningen in gebruik geeft aan derden, is dit slechts toegestaan indien:
  1. de Eigenaar aan de Gebruiker de verplichting oplegt het onderhavige reglement na te leven;
  2. het gebruik door derden plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in dit reglement, de leveringsakte van de kavel en de onderhavige akte;
  3. de Eigenaar aan de Gebruiker een exemplaar van dit reglement ter hand stelt.
 3. De Eigenaar dient, voorafgaande aan het in gebruik geven van zijn recreatieeenheid aan derden, aan de Beheerder opgave te doen van naam en adres van de Gebruiker, alsmede van de periode waarin dit gebruik plaatsvindt.
 4. De Eigenaar blijft onverkort en onherroepelijk aansprakelijk voor alle schades die door de Gebruiker zijn of worden toegebracht aan andermans eigendommen en/of aan de algemene voorzieningen.
 5. Het in gebruik geven van zijn recreatie-eenheid aan derden ontslaat de Eigenaar niet tot nakoming van zijn financiële of andere verplichtingen jegens de Beheerder en/of de Parkeigenaar.
 6. Indien een Eigenaar en/of Gebruiker handelt in strijd met het hiervoor in dit artikel gestelde is de Beheerder bevoegd om de Eigenaar en/of Gebruiker het gebruik van de algemene voorzieningen te ontzeggen.
 7. Van de deelnemers, hun gezinsleden en hun gasten wordt verwacht, dat zij al die dingen doen en/of nalaten die een goed recreant betaamt.
 8. Ook bezoekers, loge(e)s en tijdelijke Gebruikers van het recreatie-eenheid hebben zich aan dit reglement te houden. Bij overtreding kunnen zij van het terrein worden verwijderd, waarna hun de verdere toegang kan worden ontzegd.

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET RECREATIE-EENHEID EN ZIJN OMGEVING  Reglement artikel 3

A   1. Per recreatie-eenheid mogen één of meer terrassen worden aangelegd. Over de maten en het te gebruiken materiaal moet overleg worden gepleegd met de Beheerder van het Park.

 1. Bij een niet-bouwvergunning plichtig chalet mag één bijgebouw (berging) worden geplaatst met een maximale oppervlakte van zes vierkante meter en een maximale hoogte van twee meter.

Indien Koper voornemens is een bijgebouw ( berging) te plaatsen, is hij verplicht deze af te nemen van een door de Beheerder aan te wijzen leverancier.

 1. Het is ten strengste verboden de beplanting op welke wijzen dan ook te beschadigen.
 2. Zonder toestemming van de Beheerder mogen geen bomen, grote heesters, grote struiken en heggen gerooid of verwijderd worden.
 1. Het plaatsen van erfafscheidingen, hekken, heggen en dergelijke mag slechts met schriftelijke goedkeuring van de Beheerder plaatsvinden. Uitsluitend groene afscheidingen in de vorm van heggen en struiken zijn toegestaan en mogen nimmer een grotere hoogte hebben dan twee meter met dien verstande dat afscheidingen, heggen en struiken grenzend aan een weg of pad in het Park nimmer hoger mogen zijn dan vijftig centimeter. De Beheerder van het recreatiepark kan nadere aanwijzingen geven wat betreft de hoogte en onderhoud van afscheidingen, heggen en struiken.
 2. Zonder toestemming van de Beheerder mogen geen graafwerkzaamheden rondom en nabij de recreatie-eenheid worden verricht.
 1. Het is niet toegestaan de recreatie-eenheid anders dan voor recreatief nietpermanent verblijf te gebruiken;
 2. In de tuin mogen niet meer dan twee ornamenten en/of beelden worden geplaatst;
 3. Indien de Koper/eigenaar voornemens is over te gaan tot verkoop van de kavel en/of recreatie-eenheid dan is hij/zij verplicht de Beheerder van het Park van dit voornemen schriftelijk in kennis te stellen onder het noemen van een vraagprijs. Het plaatsen van borden of iets dergelijks tot bevordering van vorenbedoelde verkoop door de Koper is niet toegestaan. Presentatie van het te verkopen object dient in overleg met de Beheerder plaats te vinden.

Mocht koper/eigenaar beslissen tot verkoop van het kavel en/of recreatieeenheid, is hij verplicht deze eerst bij aangetekende brief aan te bieden aan de beheerder. Beheerder moet, indien hij van zijn recht tot koop gebruik wenst te maken, hiervan binnen twee weken na de verzending van de kennisgeving, bedoeld in de vorige zin, eveneens bij aangetekend schrijven aan koper/eigenaar mededeling doen. De koopprijs zal dan in onderling overleg worden vastgesteld. Indien beheerder niet tijdig op de voorgeschreven wijze heeft kenbaar gemaakt, dat hij van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken, is koper/eigenaar gedurende een termijn van een jaar na afloop van de genoemde termijn van twee maanden vrij in de overdracht. Heeft beheerder echter wel op de voorgeschreven wijze kenbaar gemaakt van zijn voorkeursrecht gebruik te willen maken, doch blijkt, dat overeenstemming over de prijs niet wordt bereikt, zal beheerder hiervan bij aangetekend schrijven aan koper/eigenaar mededeling doen. Koper/eigenaar is gedurende twee jaar na de verzending van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving vrij in overdracht aan een derde, mits niet tegen een lagere prijs dan waarvoor koper/eigenaar de exploitatie aan de beheerder te koop heeft aangeboden. Heeft geen van de partijen binnen de voorgeschreven termijn het aanbod, in geval van de bereidverklaring tot koop, ingetrokken, dan wordt de koopovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen en zal de levering binnen drie maanden dienen plaats te hebben.

Beheerder dient altijd toestemming te geven voor een nieuwe huurder/koper en kan een huurder/koper weigeren als nieuwe huurder van zijn kavel.

 1. De Koper/eigenaar is verplicht:
  1. de grond en opstallen overeenkomstig de hiervoor aangegeven bestemming te gebruiken;
  2. auto's en andere voertuigen in het park te parkeren, op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
  3. te doen zorg dragen dat de auto's van bezoekers op het daarvoor door de grondeigenaar aangewezen terrein worden geparkeerd voor zover daartoe ruimte aanwezig is.

B. Onderhoud en aanzicht

 1. De recreatie-wooneenheid moet in een goede staat van onderhoud blijven;
 2. zonder toestemming van de Beheerder is het niet toegestaan aan de buitenzijde van het chalet ( waaronder begrepen de dakbedekking) veranderingen aan te brengen, verbouwingen te doen, waaronder begrepen wijziging van de kleurstelling.
 3. zonder toestemming mag er geen chalet, schuur of aanbouw vervangen worden
 4. Iedere eigenaar/gebruiker dient zijn eigen tuin bij te houden en te onderhouden.
 5. Het zichtbaar drogen van wasgoed moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uiteraard geldt dit ook voor luchten van beddengoed. Waslijnen mogen niet permanent bevestigd worden, na het drogen van de was dienen ze te worden verwijderd. Ook droogmolens moeten nadat de was is gedroogd worden opgeborgen.
 6. Huisvuil dient in plastic zakken in de container te worden gedeponeerd. Er mag geen los vuil in de container gegooid worden, met het oog op ongedierte.
 7. De kavel en de onmiddellijke omgeving hiervan dient te alle tijde ordelijk gehouden te worden.
 8. Zonder toestemming van de Beheerder is het een Eigenaar/Gebruiker verboden:
  • propaganda voor enig doel of reclame voor enig product te maken;
  • borden, affiches en dergelijk aan te brengen op de percelen (of op de recreatie-eenheid).

C. Gebruik voertuigen

 1. Het rijden met auto's op het Park dient tot een minimum te worden beperkt.
 2. Op ieder -voor individueel gebruik bestemde- kavel mag maximaal één personen-auto geparkeerd worden op de daartoe bestemde plaats.
 3. Auto's van bezoekers mogen niet op het Park. Deze auto's kunnen geparkeerd worden op de aangewezen parkeerplaats.
 4. Zonder toestemming van de Beheerder op het (parkeer)terrein gestalde of geparkeerde objecten (zoals bijvoorbeeld caravans en boten) worden zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de Eigenaar casu quo de Gebruiker of degene die het object heeft gestald of geparkeerd.
 5. Op het Park is het gebruik van brommers en scooters verboden, tenzij met uitgeschakelde motor. Het gebruik van (snor)fietsen is toegestaan. Op de verharde wegen van het Park mag alleen stapvoets gereden worden. Voetgangers mogen nimmer gehinderd worden.
 6. Op het Park geldt een maximum snelheid van tien kilometer per uur. Bij de derde vaststelling van overtreding van deze regel, heeft de Beheerder van het Park het recht het betreffende voertuig buiten het Park te laten plaatsen, casu quo te weren;
 7. Het is niet toegestaan op het (gehele) terrein, inclusief de parkeerplaatsen, onderhoudsbeurten aan auto's en motoren te geven, zoals het verversen van olie en andere reparaties te verrichten, die normaliter in een garage plaatsvinden.
 8. Het wassen van auto's en andere voertuigen op- of bij de kavel is nimmer toegestaan.

D. Gedragsregels

 1. Iedere Eigenaar/Gebruiker is gehouden de privacy en de rust van de andere eigenaren, de gebruikers en bezoekers van het Park te respecteren.
 2. Huisdieren zijn onder voorwaarde toegestaan. Honden mogen niet zonder begeleiding op het Park. Zij dienen buiten de recreatie-eenheid altijd aangelijnd te zijn, zodanig dat anderen hiervan nimmer hinder kunnen ondervinden; Katten dienen binnen de grenzen van het recreatieterrein van de Eigenaar/Gebruiker

te blijven. Uitwerpselen van de huisdieren dienen door de Eigenaar van de huisdieren opgeruimd te worden. Alleen dan blijft het mogelijk huisdieren toe te laten op Het Park. Bij overtreding van dit artikel zal de Beheerder van Het Park de Eigenaar/Gebruiker schriftelijk berichten, dat het dier niet meer kan worden toegelaten op Het Park;

 1. Het houden van een barbecue is toegestaan, mits van deugdelijk materiaal gebruik wordt gemaakt en de nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot brandgevaar worden genomen. Uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden.

Er dient altijd een emmer gevuld met water binnen 5 meter aanwezig te zijn.

Kampvuren, vuurkorven en andere objecten met open vuur zijn niet toegestaan.

 1. Het is verboden om gebruik te maken van een radio, televisie of andere apparatuur of muziekinstrumenten te bespelen buiten een chalet in het park; daarnaast mag het geluid van audio-visuele apparatuur en muziekinstrumenten welke binnen het chalet aanstaat niet buiten het chalet hoorbaar zijn.
 2. Het gebruik van een motormaaier en andere geluidshinder veroorzakende (tuin)apparatuur is enkel toegestaan na 8 uur s ’ochtends en tot 8 uur s ’avonds op maandag tot en met zaterdag.

E. Vijverpartij

Het is de Eigenaar casu quo Gebruiker en de zijnen verboden de vijver/waterpartij gelegen in het Park te bevaren, erin te vissen of op wat voor wijze ook te gebruiken.

 1. Zwembad

NVT

G. Overige bepalingen

 1. Bij vermeend onraad of calamiteit die schade zou kunnen aanrichten aan de recreatie-eenheid en/of het Park, kan de Beheerder en/of de Parkeigenaar zich toegang tot de recreatie-eenheid verschaffen;
 2. De Beheerder en/of de Parkeigenaar van het Park kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemding van eigendommen van de Eigenaar/Gebruiker van de recreatie-eenheid;
 3. Het niet nakomen van één of meerdere van de hierboven genoemde bepalingen, kan tot gevolg hebben dat de toegang tot Het Park wordt ontzegt.

GEBRUIK GAS EN ELEKTRA Reglement artikel 4

 1. Voor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het propaangas, dat via de gashouder van de Beheerder wordt aangeleverd. Uit         brandveiligheids- en milieu overwegingen is het ten strengste verboden steenkool,         hout, en olie en dergelijke in de kachel of anderszins te stoken.

Ook het gebruik van een palletkachel is niet toegestaan.

 1. het is verboden om elektrische apparaten te gebruiken, waarvoor stoppen (zekeringen) vereist zijn van meer dan 16 ampere.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 en 2 gestelde zullen de eventueel hieruit voortvloeiende schade en kosten worden verhaald op de Eigenaar in wiens recreatie-eenheid de overtreding plaatsvond.
 3. Het keuren van de installaties, inspectie daarvan, opname van de meters en de meterstanden dienen te allen tijde te worden toegestaan aan de Beheerder van het Park of een door deze aan te wijzen persoon of instelling.

HUISHOUDELIJK AFVAL Reglement artikel 5

De Beheerder van het Park kan regels stellen ten aanzien van het bewaren, verzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Daarnaast kan de Beheerder regels stellen en instructies geven met betrekking tot het op het terrein verzamelen en bewaren van tuinafval zoals takkenbossen en dergelijke.

In het kader van verantwoord omgaan met het milieu dient u het afval zoveel mogelijk te scheiden en deze gescheiden in de daartoe behoevende afvalbakken te stoppen. De containers van het park zijn niet bedoelt voor grofvuil en sloopafval. Grofvuil en sloopafval dient u zelf af te voeren naar de stort.

WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN Reglement artikel 6

 1. a. Ten aanzien van de door de Beheerder uitgevoerde werkzaamheden en verrichte diensten onder andere bestaande uit het schoon- en vrij houden van de wegen en paden in het Park, de verlichting van de wegen en paden in het Park, het algemeen toezicht op het Park en het gebruik van de kosteloze faciliteiten van het Park, zal aan de Beheerder een vergoeding verschuldigd zijn, zoals is aangegeven in de akte van levering.

Jaarlijks zal de vergoeding door de Beheerder opnieuw worden vastgesteld, zulks door de vergoeding te verhogen overeenkomstig de stijging van de "Consumentenprijsindex-Alle huishoudens" in het kalenderjaar, dat eindigde bij de aanvang van het kalenderjaar, dat direct voorafgaat aan het jaar van aanpassing.

 1. Terzake van het onderstaande diensten casu quo werkzaamheden is de Koper naast de hiervoor genoemde vergoeding jaarlijks tevens servicekosten verschuldigd aan de Beheerder, zoals nader is aangegeven in de akte van levering. Het betreffende de navolgende diensten casu quo werkzaamheden:
 • administratiekosten;
 • waterschapsheffing;
 • tarief elektra;
 • tarief gas (propaan);
 • tarief water;
 • netwerkvergoeding energie;
 • éénmalige administratiekosten brievenbus ;
 • huur brievenbus;
 • CAI-vergoeding;
 • Bijdrage vuilafvoer;
 • Borg slagboomsleutel;
 • het hebben van één of meerdere huisdier(en);
 • voorschot energie.

De energieprijzen kunnen per halfjaar, alleen op één januari en één juli, worden aangepast als gevolg van landelijke prijsstijgingen van energie.

De energie-voorschotbedragen zullen per kwartaal in rekening worden gebracht aan de Koper.

De (energie)meterstanden zullen jaarlijks worden opgenomen. De kosten voor de verbruikte energie zullen jaarlijks door de Beheerder aan de Koper in rekening worden gebracht.

Terzake van de afvoer van (huis)vuil heeft de Beheerder het recht de vaste vergoeding te vervangen door een systeem gebaseerd op een eenheids- of stuksprijsvergoeding van een bepaalde hoeveelheid huisvuil (systeem van penningen of betaalde zakken).

 1. Overige noodzakelijke werkzaamheden die van overheidswege of vanwege (nuts)bedrijven worden voorgeschreven en door de Beheerder of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger worden uitgevoerd, kunnen aan de eigenaren van de kavels in het park naar evenredigheid van het totaal aantal kavels, in rekening worden gebracht, mits door de Beheerder/Parkeigenaar kan worden aangetoond dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat daarvoor reeds reserveringen getroffen moesten worden.

VERVUILING Reglement artikel 7

Iedere Eigenaar/Gebruiker zal zich onthouden van activiteiten die enige vervuiling in het Park aan bodem, grondwater, sloot beschoeiing of opstallen teweeg brengt.

Voorts draagt de Eigenaar/Gebruiker ervoor zorg dat zijn perceel grond in het Park en de zich daarop bevindende recreatieve verblijfseenheid in een milieuhygiënisch verantwoorde toestand blijft verkeren. Indien door zijn toedoen of nalaten overlast van bijvoorbeeld ongedierte ontstaat, is hij terzake jegens de Beheerder van het Park aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Indien de Eigenaar/Gebruiker geen gevolg geeft aan een schriftelijke sommatie van de Beheerder van het Park om binnen een redelijke termijn de desbetreffende overlast ongedaan te maken, is de Beheerder van het Park gerechtigd om op kosten van die nalatige Eigenaar al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is ter beëindiging van die overlast

REPARATIES MEETAPPARATUUR Reglement artikel 8

Het is een Eigenaar/Gebruiker verboden om reparaties of onderhoud te plegen aan de meetapparatuur voor het gebruik van gas, water en elektriciteit. De meetapparatuur is eigendom van de Parkeigenaar.

De Koper is verplicht zich te onthouden van alle handelingen die schade kunnen veroorzaken aan de bedoelde voorzieningen, zodat zij aansprakelijk zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming hunnerzijds, waaronder begrepen het nalaten van maatregelen ter voorkoming van schade aan hiervoor genoemde zaken. Bij overtreding van vorenstaande is de Beheerder bevoegd binnen een week na vaststelling der overtreding om de betreffende tussenmeter weg te halen en de betreffende af te sluiten van de energietoevoer, onverminderd het recht op schadevergoeding en kosten te vorderen.

PERMANENTE BEWONING Reglement artikel 9

Permanente bewoning van een recreatie-eenheid is niet toegestaan.

POSTBUSSEN Reglement artikel 10

De Beheerder zal aan de Eigenaren/Gebruikers sleutels voor de op het Park aanwezige postbussen beschikbaar stellen tegen ontvangst van een nader door de Beheerder vast te stellen waarborgsom en een nader door de Beheerder vast te stellen jaarlijkse (kosten)vergoeding.

INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE Reglement artikel 11

Koper mag niet zodanig handelen dat zijn handelen ingevolge het bepaalde in de wet (Gemeentelijke Basisadministratie) noopt tot inschrijving op een van de adressen van Chaletpark De Waarbeek in het persoonsregister van de gemeente Hengelo.

ONTZEGGING VAN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORZIENINGEN Reglement Artikel 12

 1. Aan de Eigenaar die:
  1. de bepalingen van dit reglement of de besluiten van de Beheerder niet nakomt of overtreedt;
  2. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de andere eigenaren en/of gebruikers;
  3. zijn financiële verplichtingen jegens de Parkeigenaar en/of de Beheerder niet nakomt;

zal door de Beheerder en/of de Parkeigenaar op zijn nalatigheid worden gewezen op de wijze zoals hierna in lid 3 is vermeld.

 1. Worden één of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen, na daarop te zijn gewezen door de Parkeigenaar en/of de Beheerder, andermaal gepleegd of voortgezet, dan kan de Beheerder besluiten tot ontzegging van het gebruik van Het Park en de algemene voorzieningen (waaronder uitdrukkelijk medebegrepen zijn de wegen en paden) en infrastructurele voorzieningen; tevens kan de Beheerder en/of de Parkeigenaar besluiten tot het afsluiten van gas, water en elektriciteit).
 2. De Parkeigenaar en/of de Beheerder zal zijn voornemen tot ontzegging van het gebruik meedelen aan de betreffende Eigenaar/ Gebruiker door het verzenden van een aangetekend schrijven waarin de gerezen bezwaren zijn vermeld.
 3. Een besluit tot ontzegging van het gebruik zal niet eerder ten uitvoer mogen worden gebracht dan na verloop van één maand na verzending van de kennisgeving als in lid 3 bedoeld. Beroep op de rechter schort de tenuitvoerlegging van de ontzegging op, met dien verstande, dat de schorsing wordt opgeheven en de ontzegging wordt uitgevoerd als de rechter zich met deze ontzegging verenigt, ook al heeft belanghebbende nog de mogelijkheid de uitspraak van de rechter in hoger beroep of in cassatie te betwisten.

EXPLOITATIE Reglement Artikel 13

Het is een Eigenaar/Gebruiker verboden bezwaar te maken tegen de exploitatie van het Park danwel tegen de exploitatie van de op het Park gelegen horecafaciliteiten, in meest brede zin, waaronder begrepen het maken van bezwaar bij de gemeente Hengelo en andere overheidsinstellingen.

SLOTBEPALINGEN Reglement Artikel 14

 1. Onverminderd het bepaalde in dit reglement is iedere Eigenaar of Gebruiker verplicht zich te houden aan de verordeningen van de gemeente Hengelo en/of andere overheidsvoorschriften.
 2. De Beheerder kan van verboden die in dit reglement zijn vastgesteld voor een bepaalde tijd schriftelijk ontheffing verlenen onder door hem te bepalen voorwaarden.
 3. De Beheerder is bevoegd -in overleg met de betreffende Eigenaar van een kavel- in individuele gevallen van dit parkreglement af te wijken, geen van de overige eigenaren kan aan deze bepaling enig recht ontlenen.
 4. Op een overtreding van artikel 7 van dit reglement staat een boete van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00) per overtreding.
 5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Beheerder.

 Einde reglement